Regulamin serwisu https://picoto.pl

 1. Definicje

  • Picoto.pl – oznacza „Picoto.pl Alicja Wolska” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Olimpijskiej 57/7, 80-180 Gdańsk, dalej: picoto.pl wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posługującą się numerem NIP: 777-220-88-56 i REGON: 363444968, e-mail sklep@picoto.pl.
  • Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
  • Portal, serwis, portal picoto.pl – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną przez picoto.pl, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez picoto.pl i/lub jej Partnerów a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, udostępnianą przez picoto.pl w domenie www.picoto.pl.
  • Serwisy – oznaczają zorganizowane platformy informatyczno-informacyjne udostępnione w sieci Internet stworzone przez picoto.pl  lub Partnerów picoto.pl, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez picoto.pl i/lub jej Partnerów, a także innych zasobów sieci Internet oraz realizację operacji handlowych przez sieć Internet, udostępniane przez picoto.pl pod adresami domenowymi, do których prawa przysługują picoto.pl.
  • Partner – oznacza podmiot współpracujący z picoto.pl.
  • Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług.
  • Usługi – oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.) , między innymi takie jak:
   • Usługi informacyjne – usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępniane na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób aby użytkownik miał do nich dostęp czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron internetowych Serwisów tematycznych Portalu picoto.pl lub za pośrednictwem transmisji SMS, jak również usługi umożliwiające pobieranie fragmentów treści pochodzących z Portalu picoto.pl za pośrednictwem dedykowanego mechanizmu informatycznego (kanały RSS);
   • Usługi sprzedaży produktów i usług – w szczególności poprzez strony: http://sklep.picoto.pl/ oraz http://www.akademiafrywolitki.pl/
   • Usługi reklamowe – usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach internetowych Portalu picoto.pl.
 2. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Portalu i/lub Serwisów i zakres odpowiedzialności picoto.pl.
  2. Regulaminy, określające szczegółowe zasady korzystania z Usług i/lub Serwisów, udostępniane są przez picoto.pl i/lub Partnera, na stronach umożliwiających korzystanie z tych Usług i/lub Serwisów.
  3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Poprzez fakt korzystania z Portalu i/lub Serwisów Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
  5. W przypadku, gdy określone Serwisy będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na stronach internetowych danego Serwisu, a niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiego Serwisu bez konieczności akceptacji regulaminu tego Serwisu.
 3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

  1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach danego Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu.
  2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych Usług podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych, o których mowa w pkt II ust. 5.
 4. Warunki techniczne

  1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
   • hardware,
   • połączenie z siecią Internet,
   • przeglądarkę internetową,
   • inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.
  2. Picoto.pl zastrzega, że w przypadku niektórych Serwisów dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.
 5. Prawa i obowiązki Użytkowników

  1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania Portalu picoto.pl i/lub Serwisów w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
  2. Zakazane jest korzystanie z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
  3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
  4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
  5. Użytkownik korzystając z mechanizmu formularza umożliwiający zamieszczenie Wpisu lub Komentarza oświadcza, że posiada uprawnienia i zgody niezbędne do zamieszczenia Wpisów i Komentarzy w sposób zgodny z prawem w szczególności z wyłączeniem naruszenia praw osób trzecich.
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego

  1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Picoto.pl Alicja Wolska, ul. Olimpijska 57/7, 80-180 Gdańsk.
  2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
  3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Picoto.pl.
 7. Odpowiedzialność picoto.pl

  Picoto.pl nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu i/lub Serwisów informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
  Picoto.pl zastrzega, że korzystanie z Portalu i/lub Serwisów odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.Picoto.pl nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu i/lub Serwisów przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu i/lub Serwisów sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez picoto.pl
  Picoto.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu i/lub Serwisów, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
  Picoto.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.
  Picoto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu i/lub Serwisów w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
  Picoto.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.
 8. Prawa własności intelektualnej

  Przyjęty w na stronach Portalu i/lub Serwisów wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
  Portal i/lub Serwisy zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
  Treści udostępniane na stronach Portalu i/lub Serwisów mogą być opatrzone znakiem “Copyright@2017 picoto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone”
  Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, picoto.pl udostępnia na stronach Portalu i/lub Serwisów na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Serwisów, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
  Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Serwisów nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
  Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu i/lub Serwisów jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
  Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu i/lub Serwisów w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody picoto.pl  poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
  Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu i/lub Serwisów treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają picoto.pl niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.

 9. Ochrona prywatności oraz ochrona danych osobowych

  Kwestie dotyczące ochrony prywatności oraz ochrony danych osobowych zostały opisane w odrębnym dokumencie “Polityka prywatności” dostępnym pod adresem: https://picoto.pl/polityka-prywatnosci/

 10. Postanowienia końcowe

  1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.
  2. Picoto.pl zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu i/lub Serwisów w formach stosowanych w Internecie.
  3. Picoto.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
  4. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.